ไทย

เวทีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน (Sustainable Rice Platform: SRP) เป็นความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนทั้งในระดับไร่นาเกษตรกรและห่วงโซ่มูลค่าข้าว SRPเกิดขึ้นจากการหารือร่วมกันระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2554 และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน

ทุกๆ ปี SRP จะจัดงานให้สมาชิกและคู่เจรจามาร่วมหารือถึงแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือและวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับความท้าทายด้านความยั่งยืนที่สำคัญซึ่งภาคการผลิตข้าวกำลังเผชิญอยู่ โดยในปีนี้ การประชุมและนิทรรศการการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนระดับโลกครั้งแรกจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC) ในกรุงเทพมหานคร

SRP ยินดีต้อนรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่า สถาบันวิจัย องค์กรระหว่างประเทศ ผู้ผลิต และกลุ่มประชาสังคม เพื่อเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ การเยี่ยมชมโครงการและงานพบปะสังสรรค์จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สร้างเครือข่ายและเรียนรู้จากบุคคลในแวดวงเดียวกัน
แนวทางการประชุม:

  • แนวทางที่ 1: แรงผลักดันการปฏิรูปภาคการผลิตข้าวโลก
  • แนวทางที่ 2: ตลาดข้าวโลกและความปลอดภัยด้านอาหาร
  • แนวทางที่ 3: การบรรจบกันของเทคโนโลยีและนวัตกรรม: เครื่องมือสำหรับเกษตรกรรมที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ
  • แนวทางที่ 4: การรับประกันและการเงินรายย่อย
  • แนวทางที่ 5: การจัดการด้านการปกป้องพืชผล ธาตุอาหาร และน้ำ
  • แนวทางที่ 6: แรงจูงใจเพื่อความยั่งยืน

ผู้ที่ควรเข้าร่วมการประชุม
• บริษัทประกอบธุรกิจการเกษตร
• เจ้าของโรงสีข้าว
• วิทยาศาสตร์ด้านพืชไร่
• ผู้ให้บริการเทคโนโลยี
• ผู้มีปัจจัยการผลิตด้านไร่นา
• การจัดการน้ำและชลประทาน
• การเงิน สินเชื่อ และการประกันภัย
• องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

จัดโดย
ผู้เข้าร่วมประชุม SRP
บริหารโดย
ผู้สนับสนุนระดับ Silver Sponsor
ผู้จัดแสดงสินค้าภายในงาน
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
สื่อพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน

ติดต่อเพื่อขอเป็นผู้สนับสนุนและจัดแสดงนิทรรศการ
สนใจที่จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณหรือต้องการเพิ่มประวัติผลงานผ่านการนำเสนอข้อมูลใช่ไหม อย่างไรก็ตาม ทางเลือกมีจำกัด และจะได้รับความเห็นชอบตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ / บริการ และความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการประชุม กรุณาติดต่อเพื่อขอคำปรึกษากับ Jonathan Kiang ที่ jonathan.kiang@ibcasia.com.sg

คลิกที่นี่เพื่อดูราคา
ลงทะเบียนได้ทันที กรุณาส่งอีเมล์ไปที่: register@ibcasia.com สายด่วนในการลงทะเบียน: +65 6508 2401, http://www.sustainablericeconference.org/